Galleri

Er du nysgerrig på flere billeder af vores smukke omgivelser?

Grut Hansen Salen

Lokaleplan

Vi har 22 mødelokaler. Alle lokaler har naturligt lys.
Kollekolle set oppefra

KolleKolle & miljøet

Vi har arbejdet på at skåne miljøet længe. 

Swimmingpool

Faciliteter

Om det er en svømme- eller gåtur, så kan du det hos os. 

Historien

KolleKolle har en spændende og sjov historie, som går langt tilbage i tiden, lang tid før der var tænkt på at bygge et konferencecenter.

KolleKolles historie – den korte version

Man har kunnet spore, at der helt tilbage fra 1208 har ligget en bebyggelse, hvor KolleKolle ligger i dag. Der er dog uenighed om, hvor navnet KolleKolle kommer fra. Flere kilder angiver at navnet er udsprunget af oldtidsudtrykket ’Calte Cotae’, der betyder ’kolde hytter’. Andre mener, at det derimod kunne udspringe af caldus eller caldo, der betyder ’varm’ på henholdsvis latin og italiensk, og dermed skulle ’KolleKolle’ komme fra ’varme hytter’.

I 1776 var KolleKolle navnet på en lille landsby der bestod af en kro, nogle huse og to gårde. I 1839 bliver de to gårde lagt sammen under navnet KolleKolle.

I 1892 købte Charles Grut-Hansen KolleKolle, hvor han blev kendt for sit forædlingsarbejde og sit malkekvæg. Grut-Hansen ønskede at hans avlsarbejde blev ført videre og stiftede derfor ”Grut-Hansens Legatstiftelse for Dansk Landbrug” inden sin død i 1922. Efterfølgende blev den daglige ledelse overdraget til J. Fisker, og i årene 1947-1966 blev ledelsen varetaget af hans søn Svend Fisker.

I 1972 rev man gårdens bygninger ned, og Landbrugsorganisationernes kursus- og konferenceejendom blev opført og er i dag den bygning vi kender som KolleKolle.

 

KolleKolles historie - den lange version

På stedet hvor KolleKolle ligger i dag, kan man allerede i en sjælemessekalender fra 1208 spore, at der har ligget en bebyggelse. De lærde strides om navnet KolleKolle. Betyder det oprindelig ”Kolde Hytter” (Calde Cotae), hvor hyrderne frøs på marken i den bidende vind, som kan stå op gennem slugten fra Furesøen? Eller betyder navnet tværtimod ”varme hytter”, der hvor kulsvierne brændte deres trækul? For ”varm” hedder jo på latin caldus og på italiensk caldo.

I årene 1766-67, kort efter Christian VII tronbestigelse, fik alle Kronens fæstebønder i København amt selveje. KolleKolle var dengang navnet på en landsby. Disse mange hundrede selvejerskøder udfærdigedes på den største af de 2 gårde i KolleKolle, der desuden på den tid bestod af en kro og nogle huse. Regimentsskriver Hans Jørgen Dahl sad og forsynede de fortrykte formularer – uden kopier – med oplysninger om navn, hartkorn o.lign., samt gav sin kunstfærdige underskrift.

I 1839 blev bebyggelsen ”KolleKolle” til én gård – måske den med den smukkeste beliggenhed i Nordsjælland. Markerne omkranses også i dag til alle sider af skovene – dengang uden motorvejen – og slugten ned mod Furesøen åbner for udsigten til skovklædte bakker og næs omkring Holte og Birkerød.

Ny ejer

Områdets herlighedsværdier var ikke fremmede for den 25 årige københavnerstudent cand.phil. og smørgrosserer Charles Grut Hansen, der købte gården i 1892. Hans fædrene slægt stammede fra storkøbmanden A. N. Hansen på Øregård i Gentofte. Karen Blixens mødrene slægt, Westenholz, stammede fra samme købmand. Og familiemedlemmerne i 1800-tallet ejede i virkeligheden den meste jord i en bræmme fra Øresund til Værløse med gårde og ejendomme som Rungstedlund, Folehavegård, Hummeltofte, Magleås, Hestkøbgård (nu Furesøens golfklub) og altså her KolleKolle med senere opkøb i 1906 af den store Værløsegårds jorder.

Vi er i Værløse, hvis ældste bynavn Witherløsae af stednavne-forskere tolkes som lysningen i skov(en).

Lokalt huskes Grut Hansen med stor veneration. Han var selv sognerådsformand 1907-1913 og ydede kort før sin død i 1922 den dengang fattige Værløse kommune et rentefrit lån på 40.000 kr. Han var mæcen m.h.t. afholdssagen, fik elektricitet til sognet og lånte sine store og dyre landbrugsmaskiner (selvbindere og tærskellokomobil) til høst og tærskning på de mindre ejendomme.

På det landbrugsfaglige område blev han landskendt for sit forædlingsarbejde, hvor han fik sine køers mælkefedtprocent sat op fra 3.33% til 4,35%. Ved Grut Hansens død arvede Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening gården, og ”Grut Hansens Legatstiftelse for Dansk Landbrug” sikrede, at avlsarbejdet blev ført videre. Avlscentret med Fisker senior og junior leverede 1922-66 godt dansk malkekvæg til gårde over hele landet, men da man i 1966 flyttede avlsarbejdet til Assendrup Hovedgård ved Haslev, blev en mindesten for Grut Hansen flyttet med. Den blev rejst i 1927 af Legatstiftelsen for Dansk Landbrug, 5 år efter Grut Hansens død og 35 år efter hans køb af KolleKolle.

Nedrivning af gården og opbygning af konferencecentret

I 1972 rev man gården KolleKolles bygninger ned, der bl.a. lå ubekvemt på begge sider af landevejen med den stigende trafik. Dog ligger 2 af dem stadig vest for vejen.

Landbrugsorganisationernes kursus og konferenceejendom blev nyopført med smukke bygning ud mod den dejlige slugt og er det vi i dag kender som KolleKolle.